สถิติ
เปิดเมื่อ28/01/2015
อัพเดท22/05/2024
ผู้เข้าชม1783147
แสดงหน้า2248342
ปฎิทิน
May 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
สมาชิก

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ความรู้เกี่ยวกับเหล็ก

อ่าน 698755 | ตอบ 8647
ประเภทของเหล็กกล้า


เหล็กกล้าเป็นเหล็กที่ถูกนำไปใช้ในงานต่างๆมากมาย ทั้งนี้เนื่องจากเหล็กกล้านั้น มีคุณสมบัติในการรับแรงต่างๆได้ดี เช่น แรงกระแทก (Impact Strength) แรงดึง (Tensile Strength) แรงอัด (Compressive Strength) และ แรงเฉือน (Shear Strength) ซึ่งธาตุผสมส่วนใหญ่จะเป็นทั้งโลหะและอโลหะ เช่น โมลิบดินั่ม ทังสเตน วาเนเดียม เป็นต้น โดยเหล้กกล้าสามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ดังนี้

icon เหล็กกล้าคาร์บอน (Carbon steels)
หมายถึง เหล็กกล้าที่มีส่วนผสมของธาตุคาร์บอนเป็นธาตุหลักที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อ
คุณสมบัติทางกลของเหล็ก และยังมีธาตุอื่นผสมอยู่อีก ซึ่งแบ่งเหล็กกล้าคาร์บอนออก
เป็น 3 ประเภท ดังนี้

1. เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Steel)

เป็นเหล็กที่มีปริมาณคาร์บอนไม่เกิน 0.25% นอกจากคาร์บอนแล้ว ยังมีธาตุอื่นผสม- อยู่ด้วย เช่น แมงกานีส ซิลิคอน ฟอสฟอรัส และกำมะถัน แต่มีปริมาณน้อยเนื่องจาก หลงเหลือมาจากกระบวนการผลิต เหล็กประเภทนี้ถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรม และใน ชีวิตประจำวันไม่ต่ำกว่า 90% เนื่องจากขึ้นรูปง่าย เชื่อมง่าย และราคาไม่แพง โดยเฉพาะเหล็กแผ่นมีการนำมาใช้งานอย่างกว้างขวาง เช่น ตัวถังรถยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์ต่างๆ กระป๋องบรรจุอาหาร สังกะสีมุงหลังคา เครื่องใช้ในครัวเรือน และในสำนักงาน

2. เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง (Medium Carbon Steel)
เป็นเหล็กที่มีปริมาณ คาร์บอน 0.2-0.5% มีความแข็งแรงและความเค้นแรงดึงมากกว่า เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ แต่จะมีความเหนียวน้อยกว่า สามารถนำไปชุบแข็งได้ เหมาะกับ งานทำชิ้นส่วนเครื่องจักรกล รางรถไฟ เฟือง ก้านสูบ ท่อเหล็ก ไขควง เป็นต้น

3. เหล็กกล้าคาร์บอนสูง (High Carbon Steel)
เป็น เหล็กที่มีปริมาณคาร์บอน 0.5 - 1.5% มีความแข็งความแข็งแรงและความเค้น- แรงดึงสูง เมื่อชุบแข็งแล้วจะเปราะ เหมาะสำหรับงานที่ทนต่อการสึกหรอ ใช้ในการทำ เครื่องมือ สปริงแหนบ ลูกปืน เป็นต้น

icon เหล็กกล้าประสม (Alloys Steel)
หมายถึง เหล็กที่มีธาตุอื่นนอกจากคาร์บอน ผสมอยู่ในเหล็ก ธาตุบางชนิดที่ผสมอยู่ อาจมีปริมาณมากกว่าคาร์บอน คิดเป็นเปอร์เซนต์ โดยน้ำหนักในเหล็กก็ได้ธาตุที่ผสม ลงไปได้แก่ โมลิบดินั่ม แมงกานีส ซิลิคอน โครเมียม อลูมิเนียม นิกเกิล และวาเนเดียม เป็นต้นจุดประสงค์ที่ต้องเพิ่มธาตุต่างๆเข้าไปในเนื้อเหล็ก ก็เพื่อการทำให้คุณสมบัติของเหล็ก เปลี่ยนไปนั่นเองที่สำคัญก็คือ
1. เพิ่มความแข็ง
2. เพิ่มความแข็งแรงที่อุณหภูมิปกติและอุณหภูมิสูง
3. เพิ่มคุณสมบัติทางฟิสิกส์
4. เพิ่มความต้านทานการสึกหรอ
5. เพิ่มความต้านทานการกัดกร่อน
6. เพิ่มคุณสมบัติทางแม่เหล็ก
7. เพิ่มความเหนียวแน่นทนต่อแรงกระแทก

เหล็กกล้าประสม แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1. เหล็กกล้าประสมต่ำ ( Low Alloy Steels )

เป็นเหล็กกล้าที่มีธาตุ ประสมรวมกันน้อยกว่า 8% ธาตุที่ผสมอยู่คือ โครเมี่ยม นิกเกิล โมลิบดินั่ม และแมงกานีส ปริมาณของธาตุที่ใช้ผสมแต่ละตัวจะไม่มากประมาณ 1 – 2% ผลจากการผสมทำให้เหล็กสามารถชุบแข็งได้ มีความแข็งแรงสูง เหมาะสำหรับใช้
ในการทำชิ้นส่วนเครื่องจักรกล เช่น เฟือง เพลาข้อเหวี่ยง จนบางครั้งมีชื่อว่าเหล็กกล้า เครื่องจักรกล (Machine Steelsเหล็กกล้ากลุ่มนี้จะต้องใช้งานในสภาพชุบแข็งและอบ
ก่อนเสมอจึงจะมีค่าความแข็งแรงสูง

2. เหล็กกล้าประสมสูง (High alloy steels)
เหล็กกล้าประเภทนี้จะถูก ปรับปรุงคุณสมบัติ สำหรับการใช้งานเฉพาะอย่าง ซึ่งก็จะมี ธาตุประสมรวมกันมากกว่า 8% เช่น เหล็กกล้าทนความร้อน เหล็กกล้าทนการเสียดสี และเหล็กกล้าทนการกัดกร่อน


ขอบคุณข้อมูล จาก LPN Plate
http://www.lpnpm.co.th/th/knowledge.php

ความคิดเห็น :
3389
อ้างอิง

Shayla Jenner

The balance that is shown on some MetaMask Chrome users' accounts has been noted as being incorrect. You must first check your token balance on your block explorer and compare the result with the balance displayed on the Metamask Extension before proceeding with the suggested instructions. for more:-Metamask chrome Extension |Metamask Extension for chrome 

 

More than 250 cryptocurrencies can be purchased, sold, sent, received, traded, and staked on Coinbase.com. Along with that, it provides a number of additional distinctive features, and users may access and use all of them by logging into Coinbase.com Login . Learn more:-www.Coinbase.com Login

 
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://sites.google.com/coinslogs.com/metamask-extension/home
Shayla Jenner [136.232.159.xxx] เมื่อ 26/05/2023 11:25
3390
อ้างอิง

mart713

When it comes to buying window shutters in the UK, there are several key factors to consider to ensure you make the right choice for your home. Window shutters not only enhance the aesthetic appeal of your windows but also provide functional benefits such as privacy, light control, and insulation. Here are some steps to help guide you through the process:

  1. Determine your requirements: Start by identifying your specific needs and preferences. Consider the type of shutters you want (e.g., full height, café style, tier-on-tier), the material (e.g., wood, vinyl, composite), and the desired style (e.g., traditional, contemporary). Think about the purpose of the shutters, whether it's for privacy, light control, insulation, or purely decorative purposes.

  2. Measure your windows: Accurate measurements are crucial for a proper fit. Measure the height, width, and depth of each window where you plan to install shutters. Ensure you measure at multiple points, accounting for any irregularities. If you're unsure about measuring, consult a professional or refer to the manufacturer's guidelines.

  3. Research reputable suppliers: Look for reputable suppliers of window shutters in the UK. Read customer reviews and testimonials to gauge their reputation and the quality of their products. Consider factors such as warranty, after-sales service, and installation assistance. Gather a list of potential suppliers to compare their offerings.

  4. Explore different materials: There are various materials available for window shutters, each with its unique characteristics and benefits. Wooden shutters, such as those made from hardwood or MDF, offer a classic and luxurious look. Vinyl shutters are durable, moisture-resistant, and easy to maintain. Composite shutters combine the advantages of both wood and vinyl. Consider the pros and cons of each material based on your requirements, budget, and personal preferences.

  5. Request samples: Before making a purchase, it's advisable to request samples of the materials and finishes available. This allows you to assess the quality, color, and texture firsthand, helping you make an informed decision. Samples also help ensure that the shutters complement your existing interior decor and architectural style.

  6. Obtain quotes: Contact the selected suppliers and request quotes based on your specific measurements and requirements. Provide accurate details to receive accurate quotes. Compare the prices, but also consider the quality of materials, customization options, and any additional services offered. Be wary of unusually low prices, as they may indicate subpar quality.

  7. Seek professional advice: If you're unsure about the technical aspects or need guidance on choosing the right shutters, consult with a professional. Many reputable suppliers offer consultation services where experts can assess your needs, recommend suitable options, and provide guidance on installation and maintenance.

  8. Consider customization options: Window shutters can be customized to suit your preferences and style. Consider options such as louvre size, tilt rod style (hidden or visible), color, and finish. Some suppliers offer custom paint or stain options to match your existing decor. Take advantage of these options to create a unique and personalized look for your windows.

  9. Check for warranty and after-sales support: Ensure that the supplier provides a warranty for their products. A warranty offers peace of mind and protection against any manufacturing defects. Additionally, inquire about their after-sales support, including assistance with installation, repairs, or replacements if needed.

  10. Place your order: Once you have done your research, compared quotes, and considered all the factors, it's time to place your order. Double-check the measurements, specifications, and customization details before finalizing the purchase. Follow the supplier's ordering process, provide the necessary information, and make the payment as per their terms and conditions.

By following these steps, you can make an informed decision when buying window shutters in the UK. Remember to prioritize quality

 
mart713 [49.205.98.xxx] เมื่อ 26/05/2023 16:55
3391
อ้างอิง

jadmason
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://bing.com
jadmason [207.244.71.xxx] เมื่อ 26/05/2023 18:21
3392
อ้างอิง

shira seea
 
shira seea [203.122.57.xxx] เมื่อ 26/05/2023 18:55
3393
อ้างอิง

Sasuke
 
Sasuke [203.122.57.xxx] เมื่อ 26/05/2023 21:17
3394
อ้างอิง

steevmarkle
 
steevmarkle [203.122.57.xxx] เมื่อ 26/05/2023 21:25
3395
อ้างอิง

Mike lawrence
 
Mike lawrence [136.232.159.xxx] เมื่อ 26/05/2023 22:49
3396
อ้างอิง

niya

The most reputable self-custody wallet, providing customers total control over their cryptocurrency, is Coinbase Wallet Login || HEX.COM

 
niya [203.122.57.xxx] เมื่อ 27/05/2023 11:29
3397
อ้างอิง

Goanyt
These service providers are giving surety to provide excellent customer service, ensuring complete Call Girl in Goa  privacy and confidentially. 
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://goanyt.in/
Goanyt [103.141.91.xxx] เมื่อ 27/05/2023 15:34
3398
อ้างอิง

jak
 
jak [203.110.88.xxx] เมื่อ 27/05/2023 16:50

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :