สถิติ
เปิดเมื่อ28/01/2015
อัพเดท10/11/2023
ผู้เข้าชม1506807
แสดงหน้า1929354
ปฎิทิน
December 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
สมาชิก

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ความรู้เกี่ยวกับเหล็ก

อ่าน 606537 | ตอบ 7608
ประเภทของเหล็กกล้า


เหล็กกล้าเป็นเหล็กที่ถูกนำไปใช้ในงานต่างๆมากมาย ทั้งนี้เนื่องจากเหล็กกล้านั้น มีคุณสมบัติในการรับแรงต่างๆได้ดี เช่น แรงกระแทก (Impact Strength) แรงดึง (Tensile Strength) แรงอัด (Compressive Strength) และ แรงเฉือน (Shear Strength) ซึ่งธาตุผสมส่วนใหญ่จะเป็นทั้งโลหะและอโลหะ เช่น โมลิบดินั่ม ทังสเตน วาเนเดียม เป็นต้น โดยเหล้กกล้าสามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ดังนี้

icon เหล็กกล้าคาร์บอน (Carbon steels)
หมายถึง เหล็กกล้าที่มีส่วนผสมของธาตุคาร์บอนเป็นธาตุหลักที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อ
คุณสมบัติทางกลของเหล็ก และยังมีธาตุอื่นผสมอยู่อีก ซึ่งแบ่งเหล็กกล้าคาร์บอนออก
เป็น 3 ประเภท ดังนี้

1. เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Steel)

เป็นเหล็กที่มีปริมาณคาร์บอนไม่เกิน 0.25% นอกจากคาร์บอนแล้ว ยังมีธาตุอื่นผสม- อยู่ด้วย เช่น แมงกานีส ซิลิคอน ฟอสฟอรัส และกำมะถัน แต่มีปริมาณน้อยเนื่องจาก หลงเหลือมาจากกระบวนการผลิต เหล็กประเภทนี้ถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรม และใน ชีวิตประจำวันไม่ต่ำกว่า 90% เนื่องจากขึ้นรูปง่าย เชื่อมง่าย และราคาไม่แพง โดยเฉพาะเหล็กแผ่นมีการนำมาใช้งานอย่างกว้างขวาง เช่น ตัวถังรถยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์ต่างๆ กระป๋องบรรจุอาหาร สังกะสีมุงหลังคา เครื่องใช้ในครัวเรือน และในสำนักงาน

2. เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง (Medium Carbon Steel)
เป็นเหล็กที่มีปริมาณ คาร์บอน 0.2-0.5% มีความแข็งแรงและความเค้นแรงดึงมากกว่า เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ แต่จะมีความเหนียวน้อยกว่า สามารถนำไปชุบแข็งได้ เหมาะกับ งานทำชิ้นส่วนเครื่องจักรกล รางรถไฟ เฟือง ก้านสูบ ท่อเหล็ก ไขควง เป็นต้น

3. เหล็กกล้าคาร์บอนสูง (High Carbon Steel)
เป็น เหล็กที่มีปริมาณคาร์บอน 0.5 - 1.5% มีความแข็งความแข็งแรงและความเค้น- แรงดึงสูง เมื่อชุบแข็งแล้วจะเปราะ เหมาะสำหรับงานที่ทนต่อการสึกหรอ ใช้ในการทำ เครื่องมือ สปริงแหนบ ลูกปืน เป็นต้น

icon เหล็กกล้าประสม (Alloys Steel)
หมายถึง เหล็กที่มีธาตุอื่นนอกจากคาร์บอน ผสมอยู่ในเหล็ก ธาตุบางชนิดที่ผสมอยู่ อาจมีปริมาณมากกว่าคาร์บอน คิดเป็นเปอร์เซนต์ โดยน้ำหนักในเหล็กก็ได้ธาตุที่ผสม ลงไปได้แก่ โมลิบดินั่ม แมงกานีส ซิลิคอน โครเมียม อลูมิเนียม นิกเกิล และวาเนเดียม เป็นต้นจุดประสงค์ที่ต้องเพิ่มธาตุต่างๆเข้าไปในเนื้อเหล็ก ก็เพื่อการทำให้คุณสมบัติของเหล็ก เปลี่ยนไปนั่นเองที่สำคัญก็คือ
1. เพิ่มความแข็ง
2. เพิ่มความแข็งแรงที่อุณหภูมิปกติและอุณหภูมิสูง
3. เพิ่มคุณสมบัติทางฟิสิกส์
4. เพิ่มความต้านทานการสึกหรอ
5. เพิ่มความต้านทานการกัดกร่อน
6. เพิ่มคุณสมบัติทางแม่เหล็ก
7. เพิ่มความเหนียวแน่นทนต่อแรงกระแทก

เหล็กกล้าประสม แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1. เหล็กกล้าประสมต่ำ ( Low Alloy Steels )

เป็นเหล็กกล้าที่มีธาตุ ประสมรวมกันน้อยกว่า 8% ธาตุที่ผสมอยู่คือ โครเมี่ยม นิกเกิล โมลิบดินั่ม และแมงกานีส ปริมาณของธาตุที่ใช้ผสมแต่ละตัวจะไม่มากประมาณ 1 – 2% ผลจากการผสมทำให้เหล็กสามารถชุบแข็งได้ มีความแข็งแรงสูง เหมาะสำหรับใช้
ในการทำชิ้นส่วนเครื่องจักรกล เช่น เฟือง เพลาข้อเหวี่ยง จนบางครั้งมีชื่อว่าเหล็กกล้า เครื่องจักรกล (Machine Steelsเหล็กกล้ากลุ่มนี้จะต้องใช้งานในสภาพชุบแข็งและอบ
ก่อนเสมอจึงจะมีค่าความแข็งแรงสูง

2. เหล็กกล้าประสมสูง (High alloy steels)
เหล็กกล้าประเภทนี้จะถูก ปรับปรุงคุณสมบัติ สำหรับการใช้งานเฉพาะอย่าง ซึ่งก็จะมี ธาตุประสมรวมกันมากกว่า 8% เช่น เหล็กกล้าทนความร้อน เหล็กกล้าทนการเสียดสี และเหล็กกล้าทนการกัดกร่อน


ขอบคุณข้อมูล จาก LPN Plate
http://www.lpnpm.co.th/th/knowledge.php

ความคิดเห็น :
5157
อ้างอิง

Vinsmoke Sanji
 
Vinsmoke Sanji [223.190.82.xxx] เมื่อ 26/07/2023 16:03
5158
อ้างอิง

alvis alvis
 
alvis alvis [89.187.163.xxx] เมื่อ 26/07/2023 16:15
5159
อ้างอิง

markstones
 
markstones [89.187.162.xxx] เมื่อ 26/07/2023 16:20
5160
อ้างอิง

Sankiturner01
We'll go over the MetaMask Wallet, also known as the MetaMask Chrome Extension, a popular bitcoin wallet that has been grabbing everyone's attention, in this special session.
 
Sankiturner01 [203.122.57.xxx] เมื่อ 26/07/2023 16:22
5161
อ้างอิง

stevenamrk
 
stevenamrk [136.232.159.xxx] เมื่อ 26/07/2023 16:24
5162
อ้างอิง

gmichellehga
 
gmichellehga [149.56.18.xxx] เมื่อ 26/07/2023 16:51
5163
อ้างอิง

jhon smith
 
jhon smith [156.146.59.xxx] เมื่อ 26/07/2023 16:56
5164
อ้างอิง

mart715

In the exhilarating world of film and television production, where days are long and demanding, catering plays an indispensable role. Providing high-quality, nutritious, and delicious meals is essential for keeping the cast and crew fueled, focused, and motivated throughout the shoot. However, locating the best film and TV catering services, capable of meeting the unique and dynamic needs of a production set, requires understanding several key factors. In this comprehensive guide, we explore how to find the best film and TV catering services, empowering you to keep your team nourished and satisfied.

  1. Experienced Film and TV Catering Services: Start your search by exploring catering services with extensive experience in film and TV settings. These services are familiar with the unique demands of a production environment, providing flexible, efficient, and quality catering solutions tailored to your specific needs.

  2. Recommendations from Industry Professionals: Seeking recommendations from industry professionals can provide invaluable insights. Firsthand experiences from production managers, location scouts, or other production staff can guide you to reliable and high-quality film and TV catering services.

  3. Online Directories and Review Platforms: Online directories and review platforms offer a wealth of information, providing customer reviews, ratings, and a broad overview of available catering services. These insights can help you gauge the reliability, quality, and customer satisfaction of different catering services.

  4. Local Catering Services: Local catering companies with a solid reputation and strong connections with local suppliers can be a reliable choice for TV and film catering. They can offer fresh, high-quality ingredients and an understanding of local culinary tastes.

  5. On-site Catering Solutions: Consider catering services that offer on-site preparation and service. This ensures the food is served at its freshest, with the ability to cater to last-minute changes and accommodate different schedules.

  6. Customizable Menu Options: Choose caterers that offer customizable menu options to cater to different dietary preferences and requirements. Whether it's vegan, gluten-free, or ethnic cuisines, caterers should be able to adapt to the diverse needs of a production crew.

  7. Food Trucks and Mobile Catering: Food trucks and mobile catering services provide flexible, convenient, and diverse food solutions, making them an ideal choice for different filming locations. They can quickly adapt to location shifts and schedule changes.

  8. Health and Safety Standards: Ensure that your chosen catering service adheres to high health and safety standards. They should be certified by relevant health departments and follow strict protocols for food preparation, handling, and serving.

  9. Comprehensive Catering Packages: Catering services that offer comprehensive packages, including meal planning, food preparation, on-site service, and cleanup, ensure a smooth and hassle-free catering experience. This allows the production team to focus on their core tasks without worrying about meal logistics.

In conclusion, finding the best film and TV catering services involves considering experienced catering services, recommendations from industry professionals, online directories and review platforms, local catering services, on-site catering solutions, customizable menu options, food trucks and mobile catering, health and safety standards, and comprehensive catering packages. By following these guidelines, you can ensure your cast and crew are well-fed, content, and ready to give their best performances, ultimately contributing to the success of your film or television production.

 
mart715 [49.205.99.xxx] เมื่อ 26/07/2023 17:08
5165
อ้างอิง

Rinky Mehra
call Girls in Delhi || delhi esorts || delhi call girls || Call Girls Delhi || call Girls in Delhi || call Girls in Delhi || delhi esorts || delhi call girls || Call Girls Delhi || call Girls in Delhi || call Girls in Delhi || delhi esorts || delhi call girls || Call Girls Delhi || call Girls in Delhi || call Girls in Delhi || delhi esorts || delhi call girls || Call Girls Delhi || call Girls in Delhi || call Girls in Delhi || delhi esorts || delhi call girls || Call Girls Delhi || call Girls in Delhi || call Girls in Delhi || delhi esorts || delhi call girls || Call Girls Delhi || call Girls in Delhi || call Girls in Delhi || delhi esorts || delhi call girls || Call Girls Delhi || call Girls in Delhi || call Girls in Delhi || delhi esorts || delhi call girls || Call Girls Delhi || call Girls in Delhi || call Girls in Delhi || delhi esorts || delhi call girls || Call Girls Delhi || call Girls in Delhi || call Girls in Delhi || delhi esorts || delhi call girls || Call Girls Delhi || call Girls in Delhi || call Girls in Delhi || delhi esorts || delhi call girls || Call Girls Delhi || call Girls in Delhi || call Girls in Delhi || delhi esorts || delhi call girls || Call Girls Delhi || call Girls in Delhi || call Girls in Delhi || delhi esorts || delhi call girls || Call Girls Delhi || call Girls in Delhi || call Girls in Delhi || delhi esorts || delhi call girls || Call Girls Delhi || call Girls in Delhi ||
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://www.vipmodelshub.com/
Rinky Mehra [139.5.254.xxx] เมื่อ 26/07/2023 17:10
5166
อ้างอิง

Andrews
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://kuucoinloggin.webflow.io/
Andrews [156.146.59.xxx] เมื่อ 26/07/2023 17:21

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :